DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PO 2021-09-01

Seminarą veda lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymo programos tikslas – išnagrinėti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus, kurie taikomi nuo 2021-09-01. Šie pakeitimai dar kartą keičia darbo apmokėjimo tvarką švietimo įstaigų darbuotojams, todėl svarbu įvertinti ne tik šio įstatymo pokyčius bei ir tinkamai įforminti vidinius įstaigos dokumentus, tinkamai taikyti Darbo kodekso nuostatas keičiant būtinąsias ir papildomas darbo sutarties sąlygas Seminaro metu bus aptarti pakeitimų įdiegimo etapai (apimantys ir kitų teisės aktų normas). Seminaras skirtas biudžetinėms įstaigoms vykdančioms švietimo veiklą: vadovams, personalo specialistams, apskaitos darbuotojams.

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ TURTO VALDYMAS IR APSKAITA: NAUJAUSIA PRAKTIKA

Seminaras skirtas įstaigoms (švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir pan.), kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise, jį apskaito pagal VSAFAS reikalavimus. Nuolat yra keičiamos nuostatos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme bei poįstatyminiuose aktuose, todėl būtina peržiūrėti įstaigos turimo turto valdymo procedūras ir įvertinti ar vidiniuose įstaigos dokumentuose yra įtvirtinti visi šių teisės aktų reikalavimai. Taip pat per minėtą laikotarpį susiformavo ir papildoma VSAFAS taikymo praktika. Būtent šioms sritims aptarti ir yra numatyta aptarti šiame seminare.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

DARBO SANTYKIŲ IR DARBO APMOKĖJIMO AKTUALIJOS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PO 2021-01-01

Mokymo programos tikslas – aptarti Darbo kodekso nuostatas tiek, kiek jos reikalingos darbo užmokestį skaičiuojantiems asmenims, pagal įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktą informaciją apie sudarytas sutartis, suteiktas atostogas (kasmetines ir tikslines), darbą esant nukrypimams nuo darbo sąlygų, darbą poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, darbą naktį. Aptarti išskaitų (mokesčių ir kitų išlaidų) teisines reguliavimo sritis. Įvertinti, ką turi žinoti darbo užmokesčio skaičiuotojas, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio reguliavimą. Aptarti vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo aktualijas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.