2022 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS Į VSAKIS

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

  1. Bendrieji reikalavimai 2022 metų finansinėms ataskaitoms pasikeitus Buhalterinės apskaitos įstatymui ir kitiems lydimiesiems teisės aktams.
  2. Aiškinamojo rašto pildymas VSAKIS. Naujų įvedimo formų aptarimas.
  3. Finansinės būklės ataskaitos sudarymas: duomenų apie atsargas, nematerialųjį turtą, ilgalaikį materialųjį turtą, biologinį turtą, finansinį turtą pateikimas, tarpusavio operacijų derinimas, aiškinamojo rašto lentelių pildymas ir papildomos informacijos pateikimas. Pradinių likučių įvedimas 12 VSAFAS ir 13 VSAFAS lentelėse. Pagrindinių neatitikimų analizė.
  4. Informacijos apie gautą ir panaudotą paramą pateikimas, operacijų derinimas, duomenų teisingumas ir sąsajos su FR0478 ataskaita, kuri teikiama VMI.
  5. Finansinės būklės ataskaitos sudarymas: duomenų apie išankstinius apmokėjimus, ateinančių laikotarpių sąnaudas, gautinas sumas pateikimas, tarpusavio operacijų derinimas, aiškinamojo rašto lentelių pildymas ir papildomos informacijos pateikimas. Pagrindinių neatitikimų analizė pateikiant duomenis apie sukauptas gautinas sumas ir jų derinimas su iždais.
  6. Sumų derinimas su išteklių fondais, valstybės iždu ir savivaldybių iždais, kitais VSS, VMI, SODRA, VLK/TLK. Sumų derinimas, jei VSS yra PVM mokėtojas.
  7. Finansinės būklės ataskaitos sudarymas: duomenų apie finansavimo sumas pateikimas, tarpusavio operacijų derinimas, aiškinamojo rašto lentelių pildymas ir papildomos informacijos pateikimas. Papildomas finansavimo sumų detalizavimas nederinamose operacijose. Dažniausiai pasitaikančios klaidos, derinant finansavimo sumas su finansuotojais.
  8. Finansinės būklės ataskaitos sudarymas: ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Atidėjinių sumų pateikimas 18 VSAFAS lentelėse.
  9. Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas: sąnaudų priskyrimas sąnaudų rūšims. Tam tikrų sąnaudų pozicijų suderinimas. Duomenų pateikimas 11 ir 24 VSAFAS lentelėse.
  10. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas: pildymo tvarka ir pagrindinės derinimo operacijos.

KAINA

Seminaro dalyvio mokestis – 100 EUR (dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Seminarų datos:

2023 m. vasario 23 d. NUOTOLINIS