FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO TAIKYMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE NUO 2022-05-01

Seminaras skirtas apskaitos tvarkytojams, vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims, kurie turi teisę priimti sprendimus dėl apskaitos procesų organizavimo, turto valdymo, vidaus kontrolės įgyvendinimo viešojo sektoriaus subjektams.

Mokymus ves –

Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

SEMINARO KAINA 110€ su viena kavos pertrauka ir dienos pietumis.

NUOTOLINIO SEMINARO KAINA 90€.Jeigu iš įstaigos dalyvauja du ar daugiau asmenų, taikoma sąskaitai 5 proc. nuolaida

  1. Finansinės apskaitos įstatymo taikymo sritys. Biudžetinių įstaigų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatų taikymas dėl naujo apskaitos organizavimo reglamentavimo. Vadovo ir apskaitos tvarkytojo teisės ir pareigos. Apskaitos tvarkymo sistemų naudojimas viešojo sektoriaus subjektuose.
  2. VSAFAS taikymas įsigaliojus Finansinės apskaitos įstatymui, metodinis vadovavimas apskaitos procesams
  3. Apskaitos politikos peržiūra atsižvelgiant į 7 VSAFAS reikalavimus. Sąskaitų plano taikymas ir atnaujinimas. Finansinių ir biudžetinių ataskaitų sudarymo reikalavimai. Vidaus kontrolės nuostatos pagal Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimus.
  4. Reikalavimai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimui. Reikalavimai apskaitos registrams ir apskaitos dokumentams. Klaidų taisymas, patikslinamieji dokumentai, buhalterinė pažyma, dingusių dokumentų atkūrimo reikalavimai.
  5. Reikalavimai turto apskaitai pagal VSAFAS. Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, nusidėvėjimas/amortizacija. Inventorizacijos atlikimas po 2022 m. gegužės 1 d. Grynųjų pinigų apskaita po 2022 m. gegužės 1 d.
  6. Atsakomybės priskyrimas už ūkinės ir finansinės veiklos procesų organizavimą (turto valdymas, dokumentų sudarymas ir pateikimas, grynųjų pinigų operacijos, vidaus kontrolės procesų vykdymas ir priežiūra).