KĄ TURI ŽINOTI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO VADOVAS ORGANIZUOJANT FINANSINĘ VEIKLĄ IR DARBO SANTYKIUS

MOKYMO PROGRAMA

Siūloma mokymo programa skirta biudžetinių įstaigų vadovams. Mokymų metu bus aptariama kokią vadovo atsakomybę apibrėžia Civilinis kodeksas, naujos redakcijos Biudžetinių įstaigų įstatymas, ir kiti teisės aktai.

Ne maža dalis vadovo funkcijų sudaro ir darbo santykių organizavimas. Todėl seminaro metu bus aptariamas individualių darbo santykių reglamentavimas: priėmimas, darbo sutarties sąlygos, poilsis, atleidimas. Taip pat neatsiejama darbo santykių dalis – darbo apmokėjimo reguliavimas, kuris keitėsi nuo 2024-01-01, priėmus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą. 

Užsiėmimų metu bus galimybė išnagrinėti konkrečias dalyvių pateiktas situacijas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymo programos turinys:

  • 1. Reikalavimai sudarant juridinių asmenų dokumentus, jų rekvizitai, privalomos ar laisvos formos dokumentai.
  • 2. Informacijos pateikimas valstybės registrams, mokesčių administratoriui, statistikos departamentui, socialinio draudimo įstaigai, savininko funkcijas įgyvendinančiai institucijai. Vadovo pareiga organizuoti šios informacijos pateikimą.
  • 3. Lokalinių teisės aktų, reglamentuojančių finansinę veiklą ir darbuotojų atsakomybę įstaigoje, visuma:
  • – vidaus kontrolės politikos, kuri privalo būti įstaigoje, reglamentavimas;
  • – atsakingų darbuotojų teisės ir pareigos;
  • – finansų ir turto valdymas.
  • 4. Darbo santykiai biudžetinėse įstaigose:
  • – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo reikalavimai: darbo apmokėjimo sistema ir darbo užmokesčio paskyrimo, keitimo įforminimas, kintamosios algos, priemokų skyrimo tvarka. Darbuotojų skatinimo tvarkos nustatymas.
  • – Darbo kodekso taikymas: darbo tvarkos taisyklės: atostogos, apmokamas laisvas laikas, nemokamas laisvas laikas;
  • – kitos išmokos darbuotojams: pašalpos, komandiruočių išmokos, įvairios kompensacijos.

Seminaro data ir kaina

Nuotolinio seminaro kaina 110€ asmeniui.

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)