RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2020 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Seminarą veda lektorė – Renata PAŠKAUSKIENĖ

Trukmė – 6 akademinės valandos.

Forma – NUOTOLINIS

Mokymo programos tikslas –aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi 2020 metais ir įsigalios 2021 metais. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams. Seminaro temų sąrašas nėra baigtinis, todėl jis gali keistis atsiradus naujiems teisės aktų pokyčiams iki numatytos seminaro dienos.

  1. Bendrasis apskaitos organizavimas: naujienos teisės aktuose. Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai (esami ir būsimi). Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai dėl ataskaitų teikimo.
  2. Vidaus kontrolės sistema įstaigoje: nauja Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo redakcija galiojanti nuo 2020 m. sausio 1 d. Vidaus kontrolės politikos, kuri privaloma įstaigoje, gairės.
  3. Pasirengimas atskaitomybės sudarymui: inventorizacija. Turto inventorizacija, gautinų/mokėtinų sumų inventorizacija, išankstinių apmokėjimų inventorizacija. Atostoginių kaupiniai, kiti kaupiniai (atleidžiamų darbuotojų, reorganizuojamų įstaigų ir pan.). Atidėjiniai. Rezervų formavimas viešosiose įstaigose.
  4. Turtas (ilgalaikis, trumpalaikis, biologinis). Turto gauto arba perduoto pagal panaudą informacijos kaupimas. Patikėjimo teise perduoto turto apskaita, kontrolė. Turto esminio pagerinimo registravimo trūkumai. Liekamųjų medžiagų apskaitos klaidos. Atnaujintas valstybės ir savivaldybės turto nuomos reglamentavimas.
  5. Veiklos rezultatų ataskaita: pajamų ir sąnaudų grupavimas, klaidos. Sąnaudas pagrindžiančių dokumentų trūkumai. Sąnaudos ir pelno mokesčio įstatymo nuostatų suderinimas. Biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos pokyčiai nuo 2021 metų.
  6. Pinigų srautų ataskaita: išmokų priskyrimas straipsniams.
  7. Aiškinamasis raštas: bendroji dalis, apskaitos politika, pastabos. Pastabų detalumas, perteklinė informacija, nukrypimai nuo VSAFAS reikalavimų.
  8. Tarpinė finansinė atskaitomybė: sutrumpinto aiškinamojo rašto sudarymas. Perteklinės informacijos pašalinimas.

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 80 EUR (dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Nuotolinių seminarų datos

  1. 2020 m. gruodžio 8 d. NUOTOLINIS (registracija baigta)
  2. 2020 m. gruodžio 10 d. NUOTOLINIS (registracija baigta)