RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2022 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Mokymo programos tikslas –aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi rengiant 2022 m. finansines ataskaitas. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams. Seminaro temų sąrašas nėra baigtinis, jis bus papildytas atsiradus naujiems teisės aktų pokyčiams iki numatytos seminaro dienos.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

 Mokymų trukmė – 8 akad. valandos.

Mokymo programos turinys:

  1. Bendrasis apskaitos organizavimas: naujienos teisės aktuose. Finansinės apskaitos įstatymo esminiai pakeitimai. Naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, kuris įsigalios nuo 2023-01-01.
  2. VSAFAS pakeitimai aktualūs 2022 m. atskaitomybei: atnaujintas sąskaitų planas, 1 VSAFAS, 2 VSAFAS, atnaujintos kai kurių ataskaitų formos.
  3. Pasirengimas atskaitomybės sudarymui: inventorizacijos rezultatų pateikimas finansinėse ataskaitose.
  4. Turtas (ilgalaikis, trumpalaikis, biologinis). Pakeistų 12 VSAFAS, 13 VSAFAS, 16 VSAFAS, 30 VSAFAS analizė. Informacijos pateikimas naujos formos aiškinamojo rašto lentelėse.
  5. Finansavimo sumos: kontroliuojančių institucijų pastabos dėl finansavimo sumų apskaitos.
  6. Veiklos rezultatų ataskaita: 11 VSAFAS nuostatų taikymas, 18 VSAFAS reikalavimų vykdymas (atidėjiniai), 24 VSAFAS nuostatų taikymas – dažniausiai pasitaikančios klaidos. Papildomų išmokų darbuotojams pripažinimas. Komandiruočių sąnaudų pagrindimas.
  7. Grynųjų pinigų apskaita. Ribojimai dėl atsiskaitymų grynais.
  8. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių (Vyriausybės nutarimas Nr. 543) pakeitimų 2022 ir 2023 metų apžvalga.

Seminarų kaina

Nuotolinio seminaro kaina 90€ asmeniui

Dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių sąskaitai taikoma  5 % nuolaida.

Seminarų datos

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)