RUOŠIANTIS FINANSINIŲ METŲ PABAIGAI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUOSE: 2023 M. TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA

Mokymo programos tikslas – aptarti įstaigų (tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie taikomi rengiant 2023 m. finansines ataskaitas. Seminaro temos parengtos taip, kad būtų aktualios apskaitą tvarkantiems darbuotojams. Seminaro temų sąrašas nėra baigtinis, jis bus papildytas atsiradus naujiems teisės aktų pokyčiams iki numatytos seminaro dienos.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė. 

Mokymų trukmė – 8 akad. valandos.

Mokymo programos turinys:

  1. Bendrasis apskaitos organizavimas: Finansinės apskaitos įstatymo nuostatų taikymo praktika, naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, kurio nuostatos taikomos rengiant 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius. 1 ir 27 VSAFAS pakeitimai. Naujas 31 VSAFAS.
  2. Turtas (ilgalaikis, finansinis, biologinis, atsargos). Pakeisto 12 VSAFAS analizė. Informacijos pateikimas aiškinamojo rašto lentelėse ir kitose pastabose. Turto inventorizacijos eminės procedūros.
  3. Gautinos sumos/įsipareigojimai. Informacijos pateikimas aiškinamojo rašto lentelėse ir kitose pastabose. Gautinų – mokėtinų sumų inventorizacijos eminės procedūros.
  4. Piniginės lėšos. Naujausi teisės aktų pasikeitimai dėl grynųjų pinigų apskaitos. Inventorizacijos procedūros.
  5. Finansavimo sumos. Pirminis pripažinimas, pergrupavimas. Informacijos pateikimas aiškinamojo rašto lentelėse ir kitose pastabose. Ar privaloma finansavimo sumų inventorizacija? Gautos ir panaudotos paramos dokumentavimas, informacijos pateikimas aiškinamajame rašte.
  6. Pajamos. Pajamų grupavimas ir informacijos pateikimas aiškinamajame rašte. Apskaitos dokumentų, kurie surašomi pripažįstant pajamas, sudarymo reikalavimai.
  7. Sąnaudos. Išmokos darbuotojams (darbo užmokestis, kitos išmokos, materialinės pašalpos). Komandiruočių išmokas reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai. 8713XXX sąskaitų grupės paskirtis.
  8. Biudžetinė apskaita: biudžeto ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsnių kai kurie pakeitimai. Ataskaitų, kurios reikalingos valstybės ir savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo atnaujinti reikalavimai.

Kainos

Kontaktinio seminaro kaina 110€ asmeniui.

Nuotolinio seminaro kaina 110€ asmeniui. Dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių sąskaitai taikoma  5 % nuolaida.

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)