VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ TURTO VALDYMAS IR APSKAITA: NAUJAUSIA PRAKTIKA

MOKYMO PROGRAMA

Seminaras skirtas įstaigoms (švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir pan.), kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise ir jį apskaito pagal VSAFAS reikalavimus. Nuolat yra keičiamos nuostatos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme bei poįstatyminiuose aktuose, todėl būtina peržiūrėti įstaigos turimo turto valdymo procedūras ir įvertinti ar vidiniuose įstaigos dokumentuose yra įtvirtinti visi šių teisės aktų pasikeitę reikalavimai. Turto apskaitos kontrolės galutinis įtvirtinimas – inventorizacija: jos paskelbimas, dažnumas, vykdymas, rezultatų įforminimas ir užregistravimas apskaitoje.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė;

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymo programos turinys:

  • 1. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Vyriausybės nutarimo Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ taikymas.
  • 2.  Inventorizacijos taisyklės: inventorizacijos skelbimas, vykdymas, įforminimas, rezultatų įregistravimas.
  • 3.  Turto valdymo reguliavimas pavaldiems subjektams. Turto valdymas pagal įstaigų vidaus dokumentus. Turto valdymo patikėjimo teise reguliavimas.
  • 4.  Nematerialiojo turto apskaita ir valdymas: įsigijimas, vertės pasikeitimas, amortizacija, atnaujinimas, nurašymas. Programinė įranga ir licencijos bei įgytos teisės naudotis duomenų bazėmis.
  • 5.  Atsargų apskaita ir valdymas: įsigijimas, vertės pasikeitimas, panaudojimas. Žymėjimas, naudojimo normos.
  • 6.  Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir valdymas: įsigijimas, vertės pokyčiai, nusidėvėjimas, atnaujinimas, nurašymas. Remonto darbų apskaita ir dokumentų reikalingų apskaitai įforminimas.
  • 7.  Biologinio turto apskaita: įsigijimas, tikrosios vertės nustatymas, nurašymas. Biologinio turto tvarkybos darbų rezultato apskaita.
  • 8.  Informacijos apie turtą pateikimas finansinėse ataskaitose: aiškinamojo rašto lentelės ir pastabos..

Seminaro data ir kaina

Nuotolinio seminaro kaina 110€ asmeniui.

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)