VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ TURTO VALDYMAS IR APSKAITA: NAUJAUSIA PRAKTIKA

Seminaras skirtas įstaigoms (švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir pan.), kurios valdo valstybės ir savivaldybės turtą patikėjimo teise, jį apskaito pagal VSAFAS reikalavimus. Nuolat yra keičiamos nuostatos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme bei poįstatyminiuose aktuose, todėl būtina peržiūrėti įstaigos turimo turto valdymo procedūras ir įvertinti ar vidiniuose įstaigos dokumentuose yra įtvirtinti visi šių teisės aktų reikalavimai. Taip pat per minėtą laikotarpį susiformavo ir papildoma VSAFAS taikymo praktika. Būtent šioms sritims aptarti ir yra numatyta aptarti šiame seminare.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

Mokymo programos turinys:

  1. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Vyriausybės nutarimo Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ taikymas.
  2. Turto valdymo reguliavimas pavaldiems subjektams. Turto valdymas pagal įstaigų vidaus dokumentus. Turto valdymo patikėjimo teise reguliavimas.
  3. Programinės įrangos, projektavimo darbų, licencijų, galimybių studijų, tyrimų įsigijimas ir kada tokie įsigijimai priskiriami turtui, kada sąnaudoms.
  4. Prekių įsigijimas, remonto darbų įsigijimas ir atvejai, kada įsigijimai registruojami kaip turtas, o kada pripažįstami sąnaudomis.
  5. Turto vertės pakeitimai: turto pagerinimas, turto nuvertinimas. Inventorizacijos metu ar kitų patikrinimų metu nustatytų perteklių ar trūkumų vertės nustatymas ir registravimas apskaitoje.
  6. Turto pergrupavimai: tarp grupių, tarp požymių, perkėlimas į nebalansines sąskaitas arba iš nebalansinių sąskaitų.
  7. Turto nurašymas, nukainavimas, perdavimas, pardavimas. Turto nuoma, panauda. Turto, kurio VSS nenaudoja, remonto darbų apskaita.
  8. Projektinių lėšų, iš kurių yra įgyjamas turtas apskaita, jų gavimas, gražinimas, pergrupavimas.
  9. Informacijos pateikimas aiškinamajame rašte ir ataskaitoje FR0478, kai turtas gaunamas kaip parama. Atvejai, kada pagal panaudą gautas turtas yra pripažįstamas kaip parama.

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 80 EUR (dalyvaujant iš įstaigos dviems ar daugiau dalyvių taikoma  5 % nuolaida)

Nuotolinių seminarų datos

Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)