KĄ TURI ŽINOTI VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO VADOVAS ORGANIZUOJANT FINANSINĘ VEIKLĄ IR DARBO SANTYKIUS

Siūloma mokymo programa skirta viešojo sektoriaus subjektų (biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų) vadovams. Mokymų metu bus aptariama kokią vadovo atsakomybę apibrėžia Civilinis kodeksas, Biudžetinių įstaigų įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas ir kiti teisės aktai. Pateikiama kokie lokaliniai teisės aktai turi būti įstaigoje, kad sklandžiai būtų organizuojama įstaigos finansinė veikla, numatyta atsakingų darbuotojų atsakomybė.

Ne maža dalis vadovo funkcijų sudaro ir darbo santykių organizavimas. Todėl seminaro metu bus aptariamas individualių darbo santykių reglamentavimas: priėmimas, darbo sutarties sąlygos, poilsis, atleidimas. Taip pat neatsiejama darbo santykių dalis – darbo apmokėjimas: darbo apmokėjimo sistemos parengimas.

 Užsiėmimų metu bus galimybė išnagrinėti konkrečias dalyvių pateiktas situacijas.

Mokymus ves – Renata Paškauskienė, VSAFAS lektorė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymai vyks ZOOM platformoje.

Mokymo programos turinys:

1.   Reikalavimai sudarant juridinių asmenų dokumentus, jų rekvizitai, privalomos ar laisvos formos dokumentai.

2.   Informacijos pateikimas valstybės registrams, mokesčių administratoriui, statistikos departamentui, socialinio draudimo įstaigai, savininko funkcijas įgyvendinančiai institucijai. Vadovo pareiga teikti informaciją arba organizuoti šios informacijos pateikimą.

3.   Lokalinių teisės aktų, reglamentuojančių finansinę veiklą ir darbuotojų atsakomybę įstaigoje, visuma:

–     vadovo vaidmuo organizuojant buhalterinę apskaitą;

–     vidaus kontrolės politikos, kuri privalo būti įstaigoje, reglamentavimas;

–     atsakingų darbuotojų teisės ir pareigos, už turtą atsakingų darbuotojų atsakomybė (buvusi materialinė atsakomybė);

–     turto valdymą reglamentuojančios tvarkos;

–     inventorizacijos organizavimą reglamentuojantys teisės aktai.

4.   Darbo santykiai viešojo sektoriaus subjektuose:

–     Bendrieji dokumentai: darbo tvarkos taisyklės, darbo apmokėjimo sistema, darbo laiko apskaita, profesinės patirties nustatymas, kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojams, pareigybių aprašymai;

–     Darbo santykiai: darbo sutartis, jos sąlygos, keitimas, nutraukimas.

–     Kitos išmokos darbuotojams: pašalpos, komandiruočių išmokos, mokėjimai, kai yra nukrypimas nuo normalių darbo sąlygų

Kaina

Seminaro dalyvio mokestis – 80 EUR

Nuotolinių seminarų datos ir registracija